Een oproep tot een christelijke, gewetensvolle gehoorzaamheid

Lees hier de samenvatting van het uitgebreide artikel waarheen via de ‘Lees meer’ linkjes naartoe gegaan kan worden.

Over gehoorzaamheid aan de overheid bestaan binnen christelijke en niet-christelijke kringen veel verkeerde denkbeelden en misverstanden. Dat is de aanleiding geweest voor het schrijven van dit stuk. Vragen die leven zijn: tot hoever moet een christen de overheid gehoorzamen? Als een overheid nu eens hele slechte dingen doet, wat dan? Wat wanneer er twee tegenstrijdige plichten zijn, namelijk weldoen aan mijn naaste enerzijds gehoorzaamheid aan de overheid anderzijds?

In 5 punten:

 

1. De liefde tot God en de naaste geldt voor iedereen in alle omstandigheden

God liefhebben en je naaste als jezelf. Dat is het grote gebod. Wanneer de overheid vraagt van ons dingen te doen die hiermee in strijd zijn, betekent dat we ze niet alleen niet hoéven maar ook niet mógen uitvoeren. Er zijn hier vele voorbeelden van in de bijbel, o.a. in het boek Daniël en de lijst uit Hebreeën 11. De Heere Jezus zelf heeft zich gehoorzaam betoond aan de wereldlijke overheid. Toch zorgde Hij met zijn optreden voor onrust. Weliswaar is onze roeping niet gelijk aan die van de Heere Christus, maar wij zijn wel geroepen Hem na te volgen. Wij willen degenen die over ons gesteld zijn ‘alle eer waardig achten, opdat de Naam van God en de leer niet gelasterd wordt’ (1 Timotheüs 6:1). De Waarheid brengt echter onrust. Jezus zelf zegt in Lukas 12:51 dat Hij eerder verdeeldheid brengt dan vrede. Lees meer.

 

2. Wanneer een overheid de grenzen van haar bevoegdheden zwaar overschrijdt

Lastig is een situatie waarin de overheid (vroeger: de vorst) zich niet aan de constitutie, bijvoorbeeld de Grondwet, houdt. Of deze van binnen uitholt door volledig tegen haar geest in te gaan. In deze situatie zijn lagere overheden, rechters en met name degenen die het volk vertegenwoordigen, gerechtigd en verplicht de regerende overheid te belemmeren en te doen stoppen. Wat particulieren betreft, in de bijbel en in de wereldgeschiedenis zien we voortdurend een bevestiging van het woord van Matth. 26:52: ‘Wie het zwaard pakt, zal door het zwaard vergaan.’; het loopt zelden goed af met mensen die in verkeerde driften in opstand komen. Lees meer.

 

3. Wat te doen bij (heel) slecht bestuur en wel binnen de grenzen die de constitutie aangeeft?

In dit geval is oppositie en correctie binnen het bestaande stelsel de aangewezen weg. De oppositie mag krachtig zijn en met alle staatsrechtelijk verantwoorde middelen worden aangezet. Lees meer.

 

4. ‘Lees’ de context, onderscheid waar het op aankomt en zie wat je roeping is

Jeremia profeteerde dat het volk Israël naar Babel gevoerd zou worden en hij riep de koning en oudsten van Israël op zich te onderwerpen aan dit nieuwe wereldrijk. In Babel stellen Daniël, Hanánja, Mísaël en Azárja zich onder de heerschappij van het Babylonische rijk. Tegelijkertijd zien we al snel dat Daniël zich in zijn hart voorneemt zich niet te ontreinigen met het eten en drinken aan het hof van de koning en verzoekt hij de overste dat niet te hoeven doen. Later zijn zijn vrienden en hij genoodzaakt ongehoorzaam te zijn. God zegent dat. Er is een leven uit en met God nodig om te kunnen onderscheiden welke gehoorzaamheid er gevraagd wordt. Gehoorzaamheid aan de overheid (mensen) of tegen de overheid (mensen) in aan God. In beide gevallen is sprake van een gewetensvolle gehoorzaamheid. Lees meer.

 

5. Enkele overwegingen naar aanleiding van de actualiteit

Op dit moment houdt het vraagstuk van gehoorzaamheid een fors aantal christenen bezig in verband met de maatregelen die overheden nemen in het kader van Covid-19. Samengevat:

Godsdienst gaat altijd boven mensendienst en is onopgeefbaar, in iedere omstandigheid.

We moeten op het gebod van liefde acht geven in ieder individueel geval!

We hoeven op het gebod van de overheid niet in te gaan tegen eigen welzijn en geweten.

Overheid en ouders ieder hun eigen terrein waarop ze gezag hebben.

We mogen een ander in geen geval dwingen tot iets waar diegene diepgewortelde gewetensbezwaren bij heeft.

Lees meer.